[اسم]

globe sight

/ɡlˈoʊb sˈaɪt/
قابل شمارش

1 مگسک

معادل ها در دیکشنری فارسی: مگسک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان