[فعل]

to globalize

/ˈɡloʊbəlaɪz/
فعل گذرا
[گذشته: globalized] [گذشته: globalized] [گذشته کامل: globalized]

1 جهانی کردن جهانی شدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهانی شدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان