[اسم]

global village

/ˌɡloʊbl ˈvɪlɪdʒ/
قابل شمارش

1 دهکده جهانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دهکده جهانی
  • 1.Television has helped to create a global village.
    1. تلویزیون به ساخته شدن دهکده جهانی کمک کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان