[اسم]

globalization

/ˌɡloʊbələˈzeɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 جهانی‌سازی جهانی‌شدن

  • 1.We must take advantage of the globalization of the commodity trading business.
    1. ما باید از جهانی‌شدن کسب‌وکار تجارت کالا بهره ببریم.
the globalization of world trade
جهانی‌سازی تجارت جهانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان