[قید]

globally

/ˈgloʊ.bəl.i/
غیرقابل مقایسه

1 در سطح جهانی

  • 1.The company has to be able to compete globally.
    1. این شرکت باید قادر به رقابت در سطح جهانی باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان