[صفت]

globular

قابل مقایسه

1 کروی گرد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان