[اسم]

godmother

/ˈɡɑːdmʌðər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مادرخوانده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مادرخوانده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان