[اسم]

golfing

قابل شمارش

1 گلف بازی کردن

[صفت]

golfing

قابل مقایسه

2 مربوط به بازی گلف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان