[اسم]

grandmaster

/ɡɹˈændmæstɚ/
قابل شمارش

1 استادبزرگ (شطرنج) استاد بزرگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: استادبزرگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان