[اسم]

guessing game

/ˈgɛsɪŋ geɪm/
غیرقابل شمارش

1 حدس (نوعی بازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان