[اسم]

hard candy

/hɑrd ˈkændi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آب نبات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان