[اسم]

healthy appetite

/ˈhɛlθi ˈæpəˌtaɪt/
قابل شمارش

1 اشتهای زیاد اشتهای خوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان