[اسم]

hedonist

/ˈhiːdənɪst/
قابل شمارش

1 لذتگرا لذت طلب

مترادف و متضاد sensualist sybarite
  • 1.she is a committed hedonist.
    1. او یک لذتگرای متعهد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان