[اسم]

helix

/hˈiːlɪks/
قابل شمارش
[جمع: helices]

1 منحنی حلزونی مارپیچ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان