[صفت]

hell-bent

قابل مقایسه

1 مصمم (به انجام کاری بد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان