[اسم]

helm

/hˈɛlm/
قابل شمارش

1 دسته سکان کشتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سکان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان