[اسم]

histology

/hɪstˈɑːlədʒi/
قابل شمارش

1 بافت‌شناسی (پزشکی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان