[اسم]

hostage-taker

/hˈɑːstɪdʒtˈeɪkɚ/
قابل شمارش

1 گروگان‌گیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: گروگان‌گیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان