[اسم]

hospitalization

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بستری شدن بستری بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان