[اسم]

idle talk

/ˈaɪdəl tˈɔːk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سخن بیهوده یاوه، حرف مفت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژاژ ژاژخایی حرف مفت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان