[قید]

idly

غیرقابل مقایسه

1 از روی بیکاری به بطالت، بدون هدف خاصی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان