[اسم]

idler

/ˈaɪdələr/
قابل شمارش

1 آدم تنبل و بیکار آدم بی‌عار

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیکاره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان