[اسم]

idleness

/ˈaɪdəlnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بطالت تنبلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بطالت بیکاری مگس‌پرانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان