[صفت]

impolite

/ˌɪm.pəˈlɑɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: impoliter] [حالت عالی: impolitest]

1 بی‌ادب بی‌ادبانه

مترادف و متضاد rude polite
  • 1.Impolite behavior
    1. رفتار بی‌ادبانه
  • 2.It is impolite to point at people.
    2. (با دست) به مردم اشاره کردن، بی‌ادبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان