[اسم]

intro

/ˈɪntroʊ/
قابل شمارش
[جمع: intros]

1 مقدمه پیش گفتار، قطعه آغازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان