[صفت]

introspective

/ˌɪntrəˈspektɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more introspective] [حالت عالی: most introspective]

1 درون‌نگر خویشتن نگر، معاینه نفس

  • 1.an introspective piece of writing
    1. یک قطعه نوشتاری درون نگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان