[قید]

invariably

/ɪnˈvɛriəbli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 همیشه به‌طور تغییر ناپذیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: همیشه همواره
مترادف و متضاد always
  • 1.He invariably arrives late.
    1. او همیشه دیر می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان