[اسم]

Kim

/kˈɪm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیم (اسم کوچک زنانه و نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان