[اسم]

largeness

/lˈɑːɹdʒnəs/
غیرقابل شمارش

1 بزرگی درشتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: درشتی وسعت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان