[اسم]

lashings

/ˈlæʃɪŋz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقدار زیاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان