[اسم]

lashings

/ˈlæʃɪŋz/
غیرقابل شمارش

1 مقدار زیاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان