[فعل]

to lead up to

/ˈliːd ˈʌp tuː/
فعل گذرا
[گذشته: led up to] [گذشته: led up to] [گذشته کامل: led up to]

1 به جایی ختم شدن منتهی شدن، منجر شدن

the weeks that led up to her death
هفته‌هایی که منتهی به مرگ او شدند

2 مقدمه‌چینی کردن

  • 1.She had already guessed what he was leading up to.
    1. او از قبل حدس زده بود که او داشت برای چه مقدمه‌چینی می‌کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان