[عبارت]

learn fast

/lɜːrn fˈæst/

1 سریع یاد گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان