[اسم]

lecture theater

/ˈlektʃər θiːətər/
قابل شمارش

1 سالن کنفرانس سالن همایش

  • 1.Each tiered lecture theater has a capacity of 70–80 people.
    1. هر سالن همایش ظرفیت 70-80 نفر دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان