[اسم]

leeward

/ˈliːwərd/
قابل شمارش

1 پشت به باد در قسمت بادپناه

[صفت]

leeward

/ˈliːwərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more leeward] [حالت عالی: most leeward]

2 پشت به باد در قسمت بادپناه

  • 1.We camped on the leeward side of the mountain.
    1. ما در قسمت پشت به باد کوه اردو زدیم.
[قید]

leeward

/ˈliːwərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more leeward] [حالت عالی: most leeward]

3 پشت به باد در قسمت بادپناه

مترادف و متضاد windward
the leeward side of the house
سمت پشت به باد خانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان