[اسم]

leeway

/lˈiːweɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آزادی عمل

2 حاشیه امنیت

3 مهلت فرصت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان