[صفت]

left-handed

/lɛft-ˈhændəd/
غیرقابل مقایسه

1 چپ‌دست (با) دست چپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: چپ‌دست
مترادف و متضاد right-handed
  • 1.Are you left-handed?
    1. چپ‌دست هستی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان