[اسم]

licensee

قابل شمارش

1 دارنده پروانه صاحب جواز، دارای مجوز

معادل ها در دیکشنری فارسی: دارنده جواز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان