[اسم]

long division

/ˌlɔːŋ dɪˈvɪʒn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عمل تقسیم (با ذکر تمام مراحل)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان