[اسم]

lovely sound

/ˈlʌvli saʊnd/
قابل شمارش

1 صدای دلنواز صدای دلنشین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان