[اسم]

marriage contract

/mˈæɹɪdʒ kˈɑːntɹækt/
قابل شمارش

1 عقدنامه

معادل ها در دیکشنری فارسی: عقدنامه قباله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان