[اسم]

marriage lines

/ˈmærɪdʒ laɪnz/
قابل شمارش

1 قباله ازدواج

مترادف و متضاد marriage certificate
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان