[جمله]

Me too. Let’s have some cake and milk.

/mi tu. lɛts hæv sʌm keɪk ænd mɪlk./

1 منم همینطور. بیا کمی شیر و کیک بخوریم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان