[قید]

meekly

غیرقابل مقایسه

1 با افتادگی متواضعانه، از روی فروتنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان