[اسم]

mercantilism

/mɜːrˈkæntɪlɪzəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیاست موازنه سیاست بازرگانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان