[صفت]

miserable

/ˈmɪzərəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more miserable] [حالت عالی: most miserable]

1 بدبخت بینوا، بیچاره

مترادف و متضاد despondent downcast gloomy unhappy cheerful good-natured
 • 1.Some say; "human beings are miserable creatures."
  1. برخی می‌گویند انسان‌ها موجودات بدبختی هستند.

2 بسیار بد

معادل ها در دیکشنری فارسی: نکبت‌بار
miserable income/conditions/performance/weather ...
درآمد/شرایط/عملکرد/هوا و... بسیار بد
 • Families here are living in miserable conditions.
  اینجا خانواده‌ها در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند.

3 درمانده کلافه، نا راحت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ذلیل‌شده زار مفلوک فلاکت‌بار
to be/look/feel miserable
درمانده بودن/به نظر رسیدن/احساس درماندگی کردن
 • We were cold, wet and thoroughly miserable.
  ما سرد، خیس و کاملاً درمانده بودیم.
to make somebody miserable
کسی را کلافه کردن
 • Why do you make yourself miserable by taking on too much work?
  چرا خودت را با قبول کردن این همه کار زیاد کلافه می‌کنی؟

4 غمگین ناراحت‌کننده

 • 1.I spent a miserable weekend alone at home.
  1. من یک آخر هفته غمگین را تنها در خانه گذراندم.
 • 2.What a miserable day!
  2. چه روز غمگینی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان