[اسم]

Natalie

/ˈnætəli/
غیرقابل شمارش

1 ناتالی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان