[اسم]

Nathaniel

/nəˈθænjəl/
غیرقابل شمارش

1 ناتانیل (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان