[حرف اضافه]

next to

/nɛkst tʊ/

1 کنار بغل

  • 1. Come and sit next to me.
    1 . بیا کنار من بنشین.
  • 2. The factory is right next to a residential area.
    2 . کارخانه دقیقا کنار منطقه مسکونی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان