[قید]

next door

/nɛkst dɔr/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه مجاور در همسایگی

  • 1.She lives next door.
    1. او در خانه مجاور زندگی می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان