[قید]

next summer

/nɛkst ˈsʌmər/
غیرقابل مقایسه

1 تابستان بعدی

  • 1.I'll be in Spain next summer.
    1. تابستان بعدی در اسپانیا خواهم بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان